City of Tel Aviv
2013 Municipal Elections
Area of circle indicates number of votes
(Click a checkbox next to a party)
אמת העבודה
דרום העיר
גמלאים
תנועת מהפך ירוק
רשימת יאפא
עיר לכולנו
שימו לב הורים
הליכוד
מרצ
רשימת הורים
תל אביב בטוחה
בני בביוף אלי א
יש עתיד
מדינת תל אביב
הרשת החברתית
צעירים
צדק חברתי
עיר ללא גבולות
שוויון לכולם
ירוקים
ביחד ת"א יפו
תל אביב 1
Created by: Lev Israel
Source: Tel-Aviv Municipality
Israel Ministry of Interior